financiering

ONZE COACHING EN VERGOEDINGENEen gemeente is verplicht een voorziening te treffen als een kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen.

De gemeente beslist of en welke voorziening het kind nodig heeft vanuit de jeugdwet.

Per gemeente is het verschillend hoe de aanbesteding en contractering is geregeld. Eén van de voorwaarden

hiervoor is bij veel (niet bij alle) gemeentes een SKJ registratie. Dit is een registratie bij Stichting

Kwaliteitsregister Jeugd. Zowel Madelon als Judith zijn beiden SKJ-geregistreerd.


Omdat de voorwaarden voor contractering per gemeente anders zijn, kun je hiervoor het best

informeren bij de gemeente waarin jij woont hoe dit in zijn werk gaat.

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met jullie welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat jouw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. 


Ben je 18 jaar of ouder?

Dan kan er ondersteuning aangevraagd worden via  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Ook deze ondersteuning dient aangevraagd te worden bij je gemeente.Persoonsgebonden budget (pgb)

Pgb voor jeugdigen dient toegekend te worden door de gemeente.

Een van de zorgfuncties binnen het pgb is 'opvoed- en opgroeiondersteuning'.

Is er ondersteuning nodig dan kan gedacht worden aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat: 

Aan jeugdigen/ouders/sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of zelf op te lossen;

Bij het opvoeden aan ouders/sociale omgeving.


Begeleiding vanuit De Dames Hond kan middels pgb ingekocht worden.

Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een

zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente.

Meer weten over Pgb? kijk dan hier.Onderwijs-zorgarrangement (oza)

Een onderwijs-zorgarrangement kan 5 functies hebben: terugleiden, opbouwen, versterken,

aanpassen en doorleiden.

Bij de functie “het versterken van de vaardigheden van een leerling” worden door de school soms

zelfstandige kindercoaches ingehuurd om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te

begeleiden. Zorgarrangementen worden toegekend door het regionale samenwerkingsverband van meerdere

scholen. Een school moet zelf een passende begeleiding organiseren.

Bij het onderwijs-zorgarrangement is het van belang dat het om school gerelateerde problematiek

betreft.


Particulier

Het is ook mogelijk om ons op particuliere basis in te huren. Je betaald ons dan per uur dat wij werkzaam zijn.

Het is in sommige situaties mogelijk ( een deel) van deze kosten te betalen via je loopbaanbudget.

Wil je meer weten over onze uurtarieven, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor de groepsbegeleidingen hanteren wij een aangepast tarief.


Individuele begeleiding/dagbesteding inkopen vanuit uw WLZ-indicatie

Met een PGB Wlz kun je individuele begeleiding inkopen.

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen.
Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Het zorgkantoor beoordeelt je zorgbeschrijving om te zien of de zorg die je inkoopt betaald mag worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij is van belang dat de zorg niet alleen past binnen de regels van de Wlz maar ook of, in jouw specifieke situatie, de zorg verantwoord en doelmatig is.Bezwaar maken als gemeente uw vraag om jeugdhulp afwijst

Jij en/of je kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente je aanvraag afwijst.

Ook als je vindt dat de gemeente je geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kun je bezwaar maken.

In de Jeugdwet is er geen recht op een second opinion, maar een gemeente kan er zelf voor kiezen om een second opinion aan te bieden.

Wil je meer weten over het indienen van een bezwaar, kijk dan hier.