huisregels en juridische procedures

leidraden in onze communicatie

Alvorens de jongere zich aanmeld voor een coachingtraject willen we u vriendelijk verzoeken onze voorwaarden en huisregels door te lezen.

Wij gaan er vanuit dat u dit heeft gedaan voordat u  de jongere aanmeld.


De Dames Hond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie in Landgraaf. Deze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook op het moment dat wij buiten de lokatie werken) van toepassing.


Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Dames Hond: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan een jongere of aan een groep jongeren coaching en activiteiten aanbiedt.

1.2 Coach: de coach, gespecialiseerd in advisering, begeleiding en/of tcoaching van de jongere.

1.3 Coachee: de jongere die gecoachd wordt betreffende zijn of haar ontwikkelingsvragen en/of coachdoelen zoals gesteld in de intake.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij De Dames Hond zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden coachtraject, consult of activiteit.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer coachsessies, zowel individueel als in groepsverband.

1.6 Gegevens van coachee, zoals gevraagd in de aanmeldinsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de coachee deelneemt aan een caochingstraject bij De Dames Hond. Zodra coachee niet meer deelneemt aan het aanbod van De Dames Hond worden zijn/haar gegevens verwijderd. Coachee stemt hier in toe door zich aan te melden via het inschrijfformulier.


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die coachee aangaat met De Dames Hond.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van De Dames HOnd middel schriftelijke afspraken. Op het moment dat coachee zich aanmeld voor het aanbod van De Dames Hond gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 Na aanmelding is coachee verplicht de facturen tijdig te voldoen en zoals afgesproken in de facturatie.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt De Dames Hond zich het recht om coachee niet deel te laten nemen aan het aanbod en eventuele maatregelen te nemen.

2.5 De factuur wordt na de coachsessie verstuurd aan de ouder(s), tenzij anders afgesproken. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2.6 Bij het uitblijven van betaling is De Dames Hond gerechtigd verdere coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
2.7 Indien na een betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

2.8 Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en de kindercoach, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
2.9 De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige
wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Dames Hond kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor coachingsessies.

3.1 De Dames Hond bepaalt wanneer en of een coachee in aanmerking komt voor coaching uit het aanbod van De Dames Hond.

3.2 In geval van scheiding dienen beide ouders met het ouderlijk gezag akkoord te gaan met de coaching.

3.3 Er kan sprake zijn van een contra-indicatie voor het werken met honden, zoals negatieve ervaringen, allergieën of andere gezondheidsproblemen, fobieën enzovoorts.

Gezien bij “de dames hond’ honden specifiek en doelbewust worden ingezet als dierondersteunende interventie kunnen jongeren waar van bovenstaande contra-indicatie sprake is, niet deelnemen aan coaching en/of counseling bij “De Dames Hond”. De enige uitzondering hierop zijn jongeren die een coachingstraject aangaan betreffende ‘angst voor honden". 

 

Artikel 4: Annulering van coachsessie

4.1a. De Dames Hond start een groepsactiviteit bij minimale deelname van 3 coachees. Indien er geen groep van 3 coachees of meer gevormd kan worden, behoud De Dames Hond het recht de activiteit te annuleren.

4.2a Coachee dient – bij voorkeur- minimaal 48 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is aanwezig te zijn.

4.2b. Indien de coachee zich later dan de bovengenoemde 48 uur afmeld zal er geen restitutie van de coachkosten plaatsvinden.

4.2c Afgelasting dient mondeling of via mail, sms of whats app te geschieden.

4.2d Door de coachee afgelaste sessies komen automatisch te vervallen. 

4.2e Indien De Dames Hond en coachee onderling besluiten de  sessie te laten vervallen, dan word er gezocht naar een redelijk alternatief. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van De Dames Hond

5.1 De Dames Hond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.2 Alle aansprakelijkheid wordt geregeld via de aansprakelijkheidsverzekering van De Dames Hond.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van De Dames Hond op internet of andere publicaties binden De Dames Hond niet.

5.4 De Dames Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de coachee gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de coachee.

6.1 De coachee is aansprakelijk voor alle schade welke door de coachee aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van De Dames Hond, haar medewerkers en/of de locatie.

6.2 De Dames Hond adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. 

6.3 De coachee die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de coachsessie, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door De Dames Hond van (voortzetting) van de coachsessie, workshop of activiteit worden uitgesloten. 

 

Artikel 7: Copyright

7.1 Alle door De Dames Hond verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van De Dames Hond. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dames Hond worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.2. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt over foto- en/of filmmateriaal ten behoeve van social media en/of reclamedoeleinden.

 

Artikel 8: Geschillen

8.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met De Dames Hond. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


Huisregels De Dames Hond:

1. Voor de 1e coachsessie plaatsvindt worden de omgansgregels uitgelegd met betrekking tot onze coachhonden. We verzoeken de coachee vriendelijk doch dringend om zich aan deze regels te houden.

2. Er dient ten alle tijd met respect te worden omgegaan met onze coachhonden. Indien dit bij herhaling niet gebeurt kan dit leiden tot het ontbinden van het coachcontact.

3. Jongeren die angstig zijn voor honden kunnen niet deelnemen aan onze coachsessies, tenzij deze jongere specifiek deelneemt aan het coachtraject 'angst voor honden'.

4. Jongeren waarvan bekend is dat zij dieren pijn doen, worden uitgesloten van deelname. Dit is een contra indicatie voor het werken met coachhonden.

5. We gaan ten alle tijde respectvol met elkaar om.

6. Mocht de coachee verhindert zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail, telefoon of sms/what's app maar bij voorkeur 48 uur vantevoren.

9. Tijdens de coachsessies kunnen foto's gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen dan dient u dit kenbaar te maken tijdens het intakegesprek.

10. In uitzonderlijke gevallen kan De Dames Hond de samenstelling van de groep, tijdens een groepsactiviteit, wijzigen.

11. Honden kunnen zoönosen overbrengen. Hierover wordt uitleg gegeven tijdens de intake.