klachtenregelement


Klachtenreglement De Dames Hond

 

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te
dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling
die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.
De Dames Hond heeft deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij Solopartners.


In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De
Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De
meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen
zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan
kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de
bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een
zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een
zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, kunt u hieronder terugvinden.


Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg?

Neem dan de volgende stappen:
• Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
• Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact
opnemen met Solopartners.


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doel klachten op een
laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten en ongewenste
gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren.

De Dames Hond is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld.

Hieronder vindt u de spelregels die gelden bij het indienen van een klacht:


1. Informeer bij voorkeur eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht.
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een
onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solopartners.
3. De 'formele' termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de
klachtenfunctionaris de klacht van en namens de client met een brief of email kenbaar
maakt bij de zorgaanbieder.
4. De zorgaanbieder heeft zes weken de tijd om zich in te zetten om te komen tot een
oplossing. In deze periode is het mogelijk vragen, antwoorden en standpunten uit te
wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan.
5. Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht:
de visie van de zorgaanbieder op de klacht; welke beslissingen er zijn genomen; welke
maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen etc.
6. Verlenging termijn: De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4
weken. De zorgaanbieder brengt de cliënt daarvan op de hoogte, met onderbouwing
van de reden. Alleen wanneer de cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er
nog een verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een
oplossing te kunnen komen, te denken valt aan een mediation traject.
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door de
zorgaanbieder, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan Solopartners.

8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruit ziet en zal in de
meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het
oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide
partijen zich aan moeten houden.