huisregels en algemene voorwaarden

leidraden in onze communicatie

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Dames Hond: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan een jongere of aan een groep jongeren coaching en activiteiten aanbiedt.

1.2 Begeleider/therapeut: de begeleider/therapeut, gespecialiseerd in advisering, begeleiding en/of  therapie van de jongere.

1.3 Cliënt: de jongere die begeleidt wordt betreffende zijn of haar ontwikkelingsvragen en/of doelen zoals gesteld in de intake.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij De Dames Hond zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden traject, consult of activiteit.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer sessies, zowel individueel als in groepsverband.

1.6 Gegevens van cliënt, zoals gevraagd in de aanmeldinsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de cliënt deelneemt aan een straject bij De Dames Hond. Zodra cliënt niet meer deelneemt aan het aanbod van De Dames Hond worden zijn/haar gegevens verwijderd. (let wel: dossiers dienen twintig jaar bewaard te worden)


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cliënt aangaat met De Dames Hond.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van De Dames HOnd middel schriftelijke afspraken. Op het moment dat cliënt zich aanmeld voor het aanbod van De Dames Hond gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 Na aanmelding is cliënt verplicht de facturen tijdig te voldoen en zoals afgesproken in de facturatie.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt De Dames Hond zich het recht om cliënt niet deel te laten nemen aan het aanbod en eventuele maatregelen te nemen.

2.5 De factuur wordt na de sessie verstuurd aan de ouder(s), tenzij anders afgesproken. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2.6 Bij het uitblijven van betaling is De Dames Hond gerechtigd verdere sessies op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
2.7 Indien na een betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

2.8 Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en de begeleider, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
2.9 De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige
wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Dames Hond kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor sessies.

3.1 De Dames Hond bepaalt wanneer en of een cliënt in aanmerking komt voor sessies uit het aanbod van De Dames Hond.

3.2 In geval van scheiding dienen beide ouders met het ouderlijk gezag akkoord te gaan met de begeleiding.

3.3 Er kan sprake zijn van een contra-indicatie voor het werken met honden, zoals negatieve ervaringen, allergieën of andere gezondheidsproblemen, fobieën enzovoorts.

Gezien bij “De Dames Hond’ honden specifiek en doelbewust worden ingezet als dierondersteunende interventie kunnen jongeren waar van bovenstaande contra-indicatie sprake is, niet deelnemen aan begeleiding bij “De Dames Hond”. De enige uitzondering hierop zijn jongeren die een traject aangaan betreffende ‘angst voor honden" of jongeren die specifiek gebruik willen maken van onze andere diensten, zoals de methode POPtalk.

 

Artikel 4: Annulering van de sessie

4.1a. De Dames Hond start een groepsactiviteit bij minimale deelname van 3 deelnemers. Indien er geen groep van 3 deelnemers of meer gevormd kan worden, behoud De Dames Hond het recht de activiteit te annuleren.

4.2a Cliënt dient – bij voorkeur- minimaal 72 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is aanwezig te zijn.

4.2b. Indien de cliënt zich later dan de bovengenoemde 72 uur afmeld zal er geen restitutie van de coachkosten plaatsvinden.

4.2c Afgelasting dient mondeling of via mail, sms of whats app te geschieden.

4.2d Door de cliënt afgelaste sessies komen automatisch te vervallen. 

4.2e Indien De Dames Hond en cliënt onderling besluiten de  sessie te laten vervallen, dan word er gezocht naar een redelijk alternatief. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van De Dames Hond

5.1 De Dames Hond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.2 Alle aansprakelijkheid wordt geregeld via de aansprakelijkheidsverzekering van De Dames Hond.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van De Dames Hond op internet of andere publicaties binden De Dames Hond niet.

5.4 De Dames Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cliënt.

6.1 De cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van De Dames Hond, haar medewerkers en/of de locatie.

6.2 De Dames Hond adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. 

6.3 De cliënt die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de sessie, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door De Dames Hond van (voortzetting) van de sessie, workshop of activiteit worden uitgesloten. 

 

Artikel 7: Copyright

7.1 Alle door De Dames Hond verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van De Dames Hond. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dames Hond worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.2. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt over foto- en/of filmmateriaal ten behoeve van social media en/of reclamedoeleinden.

 

Artikel 8: Geschillen

8.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met De Dames Hond. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


Huisregels De Dames Hond:

1. Voor de 1e sessie plaatsvindt worden de omgangsgregels uitgelegd met betrekking tot onze coachhonden. We verzoeken de cliënt vriendelijk doch dringend om zich aan deze regels te houden.

2. Er dient ten alle tijd met respect te worden omgegaan met onze coachhonden. Indien dit bij herhaling niet gebeurt kan dit leiden tot het ontbinden van het contact.

3. Jongeren die angstig zijn voor honden kunnen niet deelnemen aan onze sessies, tenzij deze jongere specifiek deelneemt aan het coachtraject 'angst voor honden'.

4. Jongeren waarvan bekend is dat zij dieren pijn doen, worden uitgesloten van deelname. Dit is een contra indicatie voor het werken met onze AAT-honden.

5. We gaan ten alle tijde respectvol met elkaar om.

6. Mocht de cliënt verhindert zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail, telefoon of sms/what's app maar bij voorkeur 48 uur vantevoren.

9. Tijdens de sessies kunnen foto's gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen dan dient u dit kenbaar te maken tijdens het intakegesprek.

10. Jaarlijks doen we een tevredenheidonderzoek onder onze cliënten. We stellen het op prijs als deze wordt ingevuld.

11. In uitzonderlijke gevallen kan De Dames Hond de samenstelling van de groep, tijdens een groepsactiviteit, wijzigen.

12. Honden kunnen zoönosen overbrengen. Hierover wordt uitleg gegeven tijdens de intake.


Beroepscode van De Dames Hond

De bij Adiona aangesloten kindercoach

 • benadert en behandelt ieder kind en de ouders als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
 • erkent het recht van iedere ouder en ieder kind om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.
 • laat kind en ouders de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • komt op voor de belangen van het kind, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.
 • houdt rekening met en heeft respect voor het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van het kind en van de ouders.
 • erkent dat hij/ zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van het kind die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
 • betrekt ouders bij de coaching.
 • is transparant in de werkwijze.
 • geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor.
 • voert gezien de privacywetgeving uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijk toestemming van het kind en de ouder(s).
 • gaat niet alleen respectvol om met mensen maar ook met de opvoeding, bezittingen en de leefomgeving van het kind en de opvoeders.
 • moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met opvoeders en kind, maar moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de ouders en het kind weten en aanvoelen dat de kindercoach integer is.
 • weet dat de eigen integriteit belangrijk voor alle kindercoaches in de beroepsgroep samen, daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan schaden.
 • laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan
 • gaat vertrouwelijk om met alle informatie over het kind en de ouders die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart ouders en kinderen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.
 • maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waardoor het kind en de ouders afhankelijk worden van de kindercoach.
 • onderkent de macht die inherent is aan de positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust als rolmodel en professional grote invloed uit kan oefenen op het kind en de ouders en eventueel ook op derden, zoals bijvoorbeeld de school waar het kind onderwijs krijgt. Daarom is de kindercoach bedachtzaam in handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
 • kent zowel de beperkingen van het beroep als de grenzen van de persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beide overschreden worden.
 • is zich bewust van de persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep kindercoach.
 • aanvaardt waar nodig samenwerking met andere kindercoaches en professionals, met behoud van authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid
 • houdt altijd de ontwikkeling en het belang van het kind en de ouders in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.
 • maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met het kind.
 • neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 • heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zodat eventuele schade waar de kindercoach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
 • handelt speels en denkt vanuit het perspectief en belevingswereld van het kind.
 • gebruikt taal en beelden die kinderen en de ouders begrijpen.
 • werkt samen met de ouders vanuit de overtuiging dat zij hun kind het beste kunnen steunen en hier de verantwoordelijkheid voor nemen of hebben.
 • is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van het kind/gezin.