klachtenregelement

klachtenregelement

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.
De Dames Hond heeft deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij Solopartners.

Met dit lidmaatschap is de klachtenregeling op orde conform de volgende wetgevingen:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)*
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Wet zorg en dwang (Wzd)
  • Wet verplichte ggz (Wvggz)


In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, kunt u hieronder terugvinden.


Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij SoloPartners?

Neem dan de volgende stappen: